Av. Buğra Şahin

Öğrenim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2018)

Çalışma Alanları

Örgütlü Suçlar (Örgüt Üyeliği, Örgüt Adına Suç İşleme, Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım, Örgüt Propagandası, Terörizmin Finansmanı)
Malvarlığına Karşı Suçlar
Hürriyete Karşı Suçlar
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları
Adliyeye Karşı Suçlar

Akademik Çalışmalar

Ersan Şen-Buğra Şahin, Hukuka Aykırı Delillerin İnsan Hakları Yargısı Işığında Değerlendirilmesi, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.25-37.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Mobese ve Güvenlik Kameralarının Özel Hayata Müdahalesi ve Delil Vasfı, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.49-67.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Hakaret Suçu, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.123-139.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin Geri Gönderilmesi, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.381-395.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Gerçekliği Şüpheli Delil Konusunda Lisica Kararı, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.31-39.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Hukuka Aykırı Delillerle İlgili Bir İHAM Kararı Değerlendirmesi, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.39-45.
Ersan Şen-Buğra Şahin, “Silahların Eşitliği” İlkesi ile İlgili İHAM Kararı, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.45-61.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Kişisel Verilerin İşlenmesinin ve Paylaşılmasının Hukukiliği, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.109-119.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Önleyici Meşru Savunma, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.119-131., Terazi Dergisi, Sayı 162.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Kovuşturmada Delil Ortaya Koyma Usulü, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.221-227.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Yargıtay’ın Maddi Vaka Denetimi, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.315-331.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Karşılıksız Çek Suçunda ve İnfazında Yeni Düzenleme Gerekliliği, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.499-505.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Karşılıksız Çek Suçunun İnfazında Yapılan Değişiklikler Kimleri Kapsar?, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.505-509.
Ersan Şen-Buğra Şahin, Suç Üstlenme Suçu Özel Haller, hukukihaber.net
Ersan Şen-Buğra Şahin, George Floyd İddianamesinin Değerlendirilmesi, hukukihaber.net
Ersan Şen-Buğra Şahin, Hakim Tarafsızlığına Dair İHAM Kararı ve Değerlendirmesi, hukukihaber.net
Ersan Şen-Buğra Şahin, Kamu Görevlilerine Mutlak Sorumsuzluk Tanınması, hukukihaber.net
Ersan Şen-Buğra Şahin, Tanığın İftira Suçundan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu, hukukihaber.net
Ersan Şen-Buğra Şahin, İstanbul Sözleşmesi; Çekilmeli mi, Devam mı Etmeli, hukukihaber.net

Blog

Yargıtay Kararları Işığında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
24.11.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Buğra Şahin

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 ila 105. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler dışında; “İşkence” başlıklı TCK m.94/3’de ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı TCK m.109/5’de, suçun cinsel içerikli fiillerle ve cinsel arzuları tatmin amacıyla işlenmesi cezayı artıran nitelikli hal, “İnsanlığa karşı suçlar” başlıklı TCK m.77/1-f’de, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak cinsel saldırıda veya istismarda bulunma fiilleri ile “Tehdit” başlıklı TCK m.106’da, “Yağma” başlıklı TCK m.148’de ve “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” başlıklı TCK m.213’de, cinsel dokunulmazlığa müdahale edileceğinden bahisle tehdit fiilleri seçimlik hareket, olarak öngörülmüştür.

Yargılama Dışı Dinlenen Tanık Beyanının Hükme Esas Alınması
30.09.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Buğra Şahin

Bu yazımızda; 29.09.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 16.06.2021 tarihli ve 2018/18989 başvuru numaralı Zekeriya Sevim kararı incelenmiştir.

Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukukunda Kamu Görevlisi
20.08.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Buğra Şahin, Stj. Av. Cem Serdar

Uygulamada suç işlediği iddia edilen kişinin kamu görevlisi olup olmadığının tespiti birçok açıdan önem arz etmekte olup; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.6/1-c’nin bu kavramın sınırlarını ortaya koymak konusunda yeterli olmadığı, çünkü madde metninin yoruma açık olduğu, bu tespitin Yargıtay uygulaması ve doktrin görüşleri ile şekillendiği, ancak bazı durumlarda kanunda ve uygulamada yaşanan belirsizliğin hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açtığı görülmektedir.

Özel Güvenlik Görevlileri Gazi Sayılabilir mi?
02.07.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Buğra Şahin, Stj. Av. Cem Serdar

Bu yazımızda; özel güvenlik görevlilerinin, bir terör saldırısı neticesinde yaralanması, engelli duruma düşmesi gibi durumlarda, gazilik unvanı alıp, bu unvandan kaynaklanan haklardan yararlanıp yararlanamayacakları konusu, Anayasa, ilgili mevzuat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun teklifleri kapsamında değerlendirilecektir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
26.04.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Buğra Şahin

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş, 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamış, görev ve yetkileri 18.10.2006 tarihinde yürürlüğü giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden belirlenmiştir. Bugün her iki Kanun da yürürlükte olup, 16.02.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da da MASAK’ın görev ve yetkileri ayrıca gösterilmiştir. Şu an MASAK’ın görev ve yetkileri, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (Kararname) 231. maddesinde düzenlenmiştir .