Haberler & Gelişmeler

Konkordato Sürecinde Borçlunun Bazı İşlemlerine İzin Verilmesini Alacaklıların Muvafakatine Bağlayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu Kararı
06.06.2024 /

Anayasa Mahkemesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 7101 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 297. maddesinin 7327 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...muvafakatini...” ibaresinin Anayasa’nın 5. ve 35. maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası Başkanı’nı Süresinden Önce Değiştirme ve Rektör Atama Yetkilerinin AYM Tarafından İptali Kararı
06.06.2024 /

04.06.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 07.12.2023 tarihli 2018/117 E., 2024/212 K. sayılı karar ile, 2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin çeşitli hükümleri iptal edilmiştir.

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)
22.05.2024 /

21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllık %9 olan kanuni (yasal) faiz oranının 01.06.2024 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu M. 27/2’de Yer Alan, Ad Değişikliğinin İlanını Öngören Kuralın Anayasa′nın 13. ve 20. Maddelerine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptali Kararı
16.05.2024 /

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu M. 27/2’de Yer Alan, Ad Değişikliğinin İlanını Öngören Kuralın Anayasa′nın 13. ve 20. Maddelerine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Karar Verildi.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Boşanmaya Dair M.166/4 Hükmünün AYM Tarafından Oy Çokluğu ile İptali
22.04.2024 /

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Boşanmaya Dair M.166/4 Hükmü AYM Tarafından Oy Çokluğu ile İptal Edildi.

6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu’nda Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı
19.04.2024 /

Anayasa Mahkemesi′nin 2023/160 E., 2024/77 K., 14.03.2024 tarihli kararı Resmi Gazete′de yayımlanmıştır.

7409 Sayılı Avukatlık Kanunu′nda Anayasa Mahkemesi İptal Kararı
04.04.2024 /

Anayasa Mahkemesi 23.01.2024 gün ve 2023/63 E. 2024/15 K. no’lu kararıyla, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen Avukatlık Stajına kabul koşullarını düzenleyen 16. maddesine 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın 3 ve 4. cümleleri olan “İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.” hükmünün iptaline karar verdi.

854 Sayılı Deniz İş Kanunu′nun 40. Maddesi 7. Fıkrasının İptali
18.03.2024 /

Anayasa Mahkemesi, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu′nun 40. maddesi 7. fıkrasının iptaline karar verdi.

Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
08.03.2024 /

Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanan “Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve 2023/135 E., 2024/18 K. Sayılı Kararı
07.03.2024 /

Anayasa Mahkemesi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu′nun 291. Maddesinin 1. Fıkrasının "...Baba Olduğunu İddia Eden Kişi..." ibaresi yönünden Anayasa’nın 20. ve 40. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline karar vermiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı′nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01.03.2024 /

Hazine ve Maliye Bakanlığı′nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2024-32/69) Resmi Gazete′de Yayımlandı.

İthalat ve İhracat Sektöründeki Hukuki Gelişmeler
22.02.2024 /

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) Yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Tebliğler
22.02.2024 /

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

Enerji Sektöründeki Güncel Hukuki Gelişmeler
22.02.2024 /

Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.

Turizm Sektöründeki Hukuki Gelişmeler
09.02.2024 /

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Yürürlüğe Konulmasına Karar (Karar Sayısı: 8112) Verildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İşe Alınmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

İthalat Sektöründeki Hukuki Gelişmeler (2024/Şubat)
09.02.2024 /

1. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/4) Yayımlanmıştır. 2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6) Yayımlanmıştır. 3. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3) Yayımlanmıştır. 4. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3) Yayımlanmıştır. 5. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2) Yayımlanmıştır. 6. Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 7. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) Yayımlanmıştır.

İthalat Sektöründeki Hukuki Gelişmeler (2024/Ocak)
02.02.2024 /

Söz konusu tebliğle Bulgaristan Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşya ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanmıştır.

1.1.2024 ile 7.1.2024 Tarihleri Arasındaki Hukuki Gelişmeler
07.01.2024 /

Mevzuat değişiklikleri, yargı kararları ve milletlerarası andlaşmalar başlıkları altındaki hukuki gelişmeler.