KVKK

Aydınlatma Beyanı 1 VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Av. Prof. Dr. Ersan Şen Hukuk ve Danışmanlık (“Büromuz” veya “Biz”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz. 2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ “www.sen.av.tr” adresinde yer alan internet sitemizi ziyaretiniz süresince bazı kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu kapsamdaki kişisel veri işleme faaliyetlerimiz aşağıda açıklanmıştır. 2.1 İletişim Formları İnternet sitemizde yer alan iletişim formlarını kullanarak ad, soyad, e-posta ve telefon gibi çeşitli kişisel verilerinizi bize iletebilirsiniz. Bu durumda ilgili form aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilecek kişisel verileriniz, iletişimin amacını gerçekleştirmek ve bize ilettiğiniz talep, şikâyet veya önerinizin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla işlenecektir. Bu kapsamdaki verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı, bir hakkın kullanımı, Şirketimizin meşru menfaatleri ve sınırlı bazı hallerde açık rızanız olacaktır. Kişisel verileriniz kural olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak mesajınızın içeriği bir paylaşımı gerektiriyorsa amaçla sınırlı bir biçimde ilgili üçüncü kişilere aktarım yapılabilecektir. 3 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ Kişisel verileriniz ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda ve internet sitemiz üzerinden elde edilmekte ve işlenmekteyse de takiben gerçekleşen fiziksel iş süreçlerimizde otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır. 4 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir. Kişisel verilerinizden yalnızca gerekli olanlar, paylaşım amacıyla sınırlı bir biçimde aktarılacaktır. Alıcı Grubu Aktarım Amacı Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Tedarikçiler, İş Ortakları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 5 KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında yer alan ve aşağıda sayılan taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Kent Kule A3 Blok Kat:10 No: 15 Üsküdar / İSTANBUL adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden info@sen.av.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar şu şekildedir: • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.